Schoolreglement

Het schoolreglement behoort bij en maakt deel uit van de studieovereenkomst tussen het opleidingscentrum  en de leerling.

Duur van de opleiding

Het tijdsbestek waarin de opleiding wordt gegeven, wordt door het opleidingscentrum bepaald  en staat vermeld in de Studiegids.

Kosten van de opleiding

Het opleidingscentrum bepaalt de kosten voor de opleiding en vermeldt deze in de bijlage van de studiegids.

De vastgestelde kosten voor de opleiding zijn exclusief BTW, inschrijfgeld en de kosten voor  boeken, kleding,  handdoeken, materialen en overige leermiddelen.

De kosten voor het examen dienen door de leerling afzonderlijk te worden voldaan.

De overeenkomst tussen opleidingscentrum en leerling

De overeenkomst tussen opleidingscentrum en leerling wordt schriftelijk aangegaan via een studieovereenkomst .De studieovereenkomst is in tweevoud uitgevoerd. Het eerste formulier is bestemd voor de school, het tweede voor de leerling.

Bij ontvangst door het opleidingscentrum van het volledig ingevulde en ondertekende formulier treedt de studieovereenkomst in werking. Na ondertekening heeft u 14 dagen bedenktijd.

Bij de inschrijving is de leerling een 10% van het lesgeld, de kosten van het leermiddelenpakket verschuldigd als aanbetaling , alsmede het inschrijfgeld.

De leerling is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke staat, etc.) per omgaande schriftelijk aan het opleidingscentrum te melden. Het opleidingscentrum heeft een geheimhoudingsplicht.

Betaling van het lesgeld

Het opleidingscentrum bepaalt de termijnen waarin de onderwijsbijdragen voldaan mogen worden en vermeldt dit in de studiegids van de betreffende opleiding.

Betaling van het lesgeld of een deel hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.

Voor iedere contante betaling ontvangt de leerling een kwitantie of kasbewijs.

De schoolleiding mag leerlingen, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten. De leerling wordt van deze uitsluiting per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld. De financiële  afwikkeling geschiedt volgens artikel 6b.

In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingscentrum blijft de verplichting tot betaling van het lesgeld onverminderd bestaan; ook in dit geval is het door de leerling nog verschuldigde bedrag in  zijn geheel direct openbaar.

De voorwaarden voor het voortijdig ontbinden van de overeenkomst

Vóór aanvang van de cursus: Voor aanmelding van de cursus is de leerling € 75 (zegge vijf en zeventig euro) inschrijfadministratiekosten verschuldigd. Tevens dient  het leermiddelenpakket te worden voldaan, dit bedrag verschilt per opleiding.

Tot 30 dagen voor aanvang van de eerste les van de opleiding, kan de opleiding waarvoor men staat ingeschreven, schriftelijk en aangetekend geannuleerd worden. In dat geval blijven enkel de inschrijf- administratiekosten ad € 75 verschuldigd  en zal  de aanbetaling van het  leermiddelenpakket worden teruggestort. Indien de leerling niet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste les van de cursus de cursus schriftelijk en aangetekend geeft geannuleerd, vervalt verrekening en/of teruggave van  de aanbetaling. De leerling is dan tevens verplicht het totale lesgeld te voldoen. Na de hierboven genoemde termijn van 30 dagen voor aanvang van de eerste les van de opleiding, is annulering nog slechts  mogelijk overeenkomstig paragraaf b. van dit artikel.

Tijdens de opleiding: Mocht een leerling tijdens de opleiding besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie van het opleidingscentrum kenbaar gemaakt te worden middels een aangetekend  schrijven of persoonlijke overhandiging met bewijs van ontvangst door de school. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opzegging van de school.

Bij overlijden van de leerling wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds betaald lesgeld wordt, voor zover deze betrekking heeft op de periode na het beëindigen van de overeenkomst,  (binnen 30 dagen) terugbetaald.

Het opleidingscentrum is bevoegd eenzijdig en schriftelijk de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de leerling zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het  opleidingscentrum of van medeleerlingen daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betaling geschied overeenkomstig art.6b.

De wederzijdse rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbijdragen worden terugbetaald  (binnen 30 dagen) voor zover deze betrekking hebben  op de periode na het beëindigen van de  overeenkomst.

Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde met betrekking tot betaling van het lesgeld en de opeisbaarheid daarvan, zal zo nodig bij het in gebreke blijven tot invordering daarvan kunnen worden overgegaan, in welk geval het totaal van de dan te vorderen (restant) onderwijsbijdrage wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

De opleiding

De leerling wordt de garantie gegeven dat het studiepakket geheel is afgestemd op de exameneisen van de cursus. Indien deze eisen worden gewijzigd, wordt het studiepakket hieraan aangepast.

Materialen

Het opleidingscentrum bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding dienen te worden gebruikt en/of mogen worden gebruikt en welke materialen tijdens de lessen beschikbaar worden gesteld. Materialen en boeken kunnen bij het Instituut worden aangeschaft en worden na betaling hiervan eigendom van de leerling.

Aansprakelijkheid

Het opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadigd of diefstal van een leerling en/of modellen toebehorende eigendommen.

Alle schade door de leerlingen aan het schoolgebouw, het meubilair enz. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

De leerling is aansprakelijk voor beschadiging door hem of haar veroorzaakt, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en andere eigendommen van derden.

Lestijden en plaats

Het opleidingscentrum is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de cursusdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging de leerling niet schikt, kan dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst zonder kosten voor de leerling worden ontbonden en een gedane  betaling (binnen 30 dagen) zal door het  opleidingscentrum worden gerestitueerd.

Het opleidingscentrum is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden of de plaats waar de lessen gegeven worden te wijzigen. Indien dit niet mogelijk is, zal worden vastgesteld of tot restitutie van een evenredig deel van het  lesgeld worden overgegaan.

Tijdens de schoolvakanties in regio noord is de school gesloten. De leerlingen worden hiervan aan het begin van de opleiding op de hoogte gesteld.

De opleiding wordt geacht te zijn beëindigd bij de aanvang van de praktijkexamenperiode;

Extra lessen voor een herexamen

Indien een leerling voor een examen is afgewezen of gezakt, mag het opleidingscentrum voor het volgen van eventuele extra lessen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage in rekening brengen.  Deze lessen  zijn niet verplicht.

Geschillen

De leerling heeft altijd het recht zich mondeling of schriftelijk met vragen, opmerkingen of klachten te wenden tot het bevoegd gezag.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingscentrum berust bij de school. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze  zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de het opleidingscentrum.

Huisregels

De leerling verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

De leerling dient minimaal 20 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn om alle benodigde voorbereidingen te treffen voor het volgen van de les.

Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dienen leerlingen hiervan onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan de school. Indien het minderjarige leerlingen betreft, is de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor  verantwoordelijk .

Het is in de leslokalen niet toegestaan te eten en drinken. Roken binnen het gebouw is verboden.

Na afloop van de lessen dient het leslokaal opgeruimd en schoon te worden achtergelaten.

Verzekering

De leerling, die het studie-overeenkomstformulier heeft ondertekend, dient zelf een collectieve WA-verzekering af te sluiten.