1. ToepasselijkheidIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

All Classes for Beauty (ACFB), gevestigd te Zwaag, De Oude Veiling 72, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 61046582
Koper – Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met ACFB in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Consument Koper – Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met ACFB in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten – Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ACFB onder andere handelend alsmede op alle met ACFB aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ACFB is ingestemd.
6. De internetsite van ACFB richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
7. ACFB behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsite van ACFB en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. ACFB is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. ACFB is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
5. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan ACFB via elektronische weg verzonden. Deze zijn door ACFB ontvangen.
– de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de showroom van ACFB gevestigd De Oude Veiling 72 te Zwaag – uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
– de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
– een offerte is door de Koper getekend en door ACFB ontvangen ingeval door ACFB een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ACFB herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ACFB de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
7. Koper en ACFB komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ACFB gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ACFB garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die ACFB in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ACFB worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ACFB.

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– contant  (alleen bij afhalen)
– vooruitbetaling / bankoverschrijving
– Ideal
– Bancontact
– Paypall

ACFB kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
3. In het geval door ACFB een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ACFB , als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken.
6. In geval van niet tijdige betaling is ACFB bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ACFB ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. ACFB kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. ACFB streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft ACFB het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is ACFB gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter ACFB van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ACFB gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), ACFB ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. ACFB is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ACFB aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan ACFB terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
3. Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ACFB binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan ACFB betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
4.ACFB is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn, is niet mogelijk.
6. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door ACFB voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
7. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ACFB is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door ACFB geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, ACFB in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
2. ACFB is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. ACFB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien ACFB om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ACFB of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden ACFB te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ACFB zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat ACFB op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ACFB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. ACFB streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ACFB.

10. Overmacht

1. In geval van overmacht is ACFB niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. ACFB is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij ACFB, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ACFB, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

1. ACFB zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. ACFB neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ACFB, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

1. In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van ACFB of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met ACFB, voor te leggen aan een onafhankelijke derde, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite, telefoonverbinding of schriftelijk is gedaan of tot stand gekomen.
2. Onder de onafhankelijk derde wordt verstaan de importeur/fabrikant naar gelang het product/opleiding het betreft of een onafhankelijk andere derde partij. Het doel van de onafhankelijk derde is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen.
3. Een geschil zoals in lid 1 omschreven wordt door de onafhankelijk derde slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan ACFB heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan ACFB is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de onafhankelijk derde aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de onafhankelijk derde, is ACFB aan deze keuze gebonden. Wanneer ACFB dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door ACFB schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt ACFB de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De onafhankelijk derde doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de onafhankelijk derde. Haar beslissingen geschieden bij wegen van bindend advies.

 

  1. Diverse bepalingen1. ACFB is gevestigd te Zwaag, De Oude Veiling 72, onder nummer van de Kamer van Koophandel 61046582 te Alkmaar

Het BTW nummer is NL 001284352B07

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. ACFB is bereikbaar onder telefoonnummer 0229-223002 voor informatie op werkdagen gedurende de tijden zoals aangegeven staat op de internetsite.
3. ACFB streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vier uur te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden ACFB, 1 augustus 2014

Aanvullende Algemene Voorwaarden Opleidingen

Diploma

De opleidingen worden afgesloten met een door het merk erkend diploma of met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van ACFB.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket . De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven in de actuele studiegids van ACFB en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van ACFB.

Examens

Of er examengelden zijn inbegrepen in een opleiding is per opleiding aangegeven op de website van ACFB.
De examens behorende bij opleidingen van ACFB worden afgenomen door de importeurs zoals ENP, All Round Nail Center en door examenbureau Exuive
Daar waar ACFB kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek ACFB zorg voor aanmelding van cursisten voor examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding door middel het inschrijfformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van ACFB. Bij ontvangst door ACFB van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie, wordt mogelijk een intakegesprek gevoerd.
Een aanmelding voor open dag of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door ACFB uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan ACFB gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan ACFB verschuldigd blijft.

Vrijstellingen

De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan ACFB. Op basis van een verleende vrijstelling zal ACFB per cursist een herzien voorstel voor opleidingskosten doen.
Aan het aanvragen voor vrijstelling voor een theorie- en/of praktijkexamen zijn kosten verbonden. Hiervoor ontvangt de cursist(e) een separate factuur.

Betaling

Op basis van een getekende offerte of inschrijving ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Deze factuur zal voor de start van de opleiding moeten worden voldaan. Bij gespreide betaling dient het lespakket en de 1e termijn van de lesgelden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn per bank/kas. Bij gespreide betaling ontvangt u een contract. Dit contract wordt aangegaan voor de duur vanaf de start met de opleiding tot de laatste betalingstermijn.  Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.
Facturen van ACFB dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan. Opleidingen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Dit is één keer per week m.u.v. feestdagen. Bij een afmelding van minimaal 24uur van te voren wegens ziekte e.d.  mag de desbetreffende les ingehaald worden tijdens de duur van de opleiding of binnen twee weken na afloop van de opleiding.  Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of als men zich niet afmeldt voor de les dan vervalt deze desbetreffende les.

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan ACFB,De Oude Veiling 72, 1689 AC Zwaag. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan ACFB verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan ACFB verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan ACFB verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 3 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 3 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd.

Cursusplanning en overmacht

ACFB behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud ACFB zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. ACFB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

Boeken en lesmateriaal

ACFB verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van ACFB geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Begeleiding en diensten

Tijdens de opleiding is er altijd een gediplomeerd docent aanwezig welke die u gedurende uw opleiding begeleid en al uw vragen beantwoord. ACFB is voorzien van een koffie/thee apparaat. Koffie en thee is in de prijs inbegrepen.U dient zelf voor lunch zorgen.

Handelsnaam en Inschrijving KvK

ACFB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 61046582.


Klachten

Hieronder vindt u onze klachtenprocedure. Gelukkig hebben we deze bijna nooit nodig, maar als professioneel instituut is het natuurlijk belangrijk om ook dit onderdeel goed geregeld te hebben.

U kunt uw klacht aangeven en zenden per aangetekende brief aan de directie van ACFB, De Oude Veilig 72, 1689 AC Zwaag. Uw binnengekomen klacht zal uiteraard vertrouwelijk door ons worden behandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden worden bewaard na afhandeling van de klacht. (zie ook artikel 8)

Artikel 1 Begrippen

Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting van een organisatie of persoon, gericht aan ACFB, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens ACFB.

  1. Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
  2. Medewerker: Onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van, of ingehuurd door, ACFB.
  3. Leidinggevende: De hoofdverantwoordelijke van een afdeling van ACFB
  4. Directie: De directie van ACFB.

Artikel 2 Doel klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3 Werking klachtenprocedure

Iedere medewerker die een klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling. De medewerker vermeldt op het klachtenformulier de volgende gegevens: datum van ontvangst van de klacht, de naam van de klager, een telefoonnummer van de klager, een samenvatting van de klacht en de naam van de medewerker. Vervolgens geeft de medewerker de klacht door aan zijn leidinggevende. Deze neemt vervolgens contact op met de klager om naar een oplossing te zoeken.

Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is ACFB.

Artikel 4 Gehanteerde termijnen

De ontvangst van een binnengekomen klacht wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag bevestigd. Binnen uiterlijk 4 weken wordt de klacht afgehandeld, tenzij artikel 6 van toepassing is. Indien de termijn van 4 weken niet haalbaar blijkt, zal ACFB de klager hiervan op de hoogte worden gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.  

Artikel 5 Klacht over leidinggevende

Indien de klacht betrekking heeft op een leidinggevende wordt de klacht behandeld door de

directie.

Artikel 6 Onafhankelijke derde

  • Indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de geschillencommissie van de Vereniging Opleiders Uiterlijke Verzorging, het V.O.U.V.

Artikel 7 Vastleggen van klachten

Iedere afdeling legt binnengekomen klachten vast op de wijze zoals aangegeven in artikel 8. De klachten worden opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie.

Artikel 8 Eisen aan vastlegging

Naast de gegevens, genoemd in artikel 3, bevat de vastlegging van de klacht ook de oplossing inzake de klacht. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard na afhandeling van de klacht.

Privacyverklaring All Classes for Beauty

Uw privacy is voor All Classes for Beauty van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de All Classes for Beauty allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met All Classes for Beauty

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per post
• per e-mail
• via social media
• per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Contactgegevens
All Classes for Beauty

De Oude Veiling 72

1689 AC Zwaag

Tel. 0229-223002

Email: info@allclassesforbeauty.nl

  • Indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de geschillencommissie van de Vereniging Opleiders Uiterlijke Verzorging, het V.O.U.V.